Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VDM Plastics b.v. (KvK Groningen: 68766831)
Artikel 1 -Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden van VDM Plastics b.v. (hierna VDM) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten van koop en verkoop, van leveringen van producten en diensten en/of uitvoeringen van werken, die door VDM worden verstrekt en/of in de handel worden gebracht en/of worden verleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Door het plaatsen van een order of opdracht stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden. 1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van VDM, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere voorwaarden. VDM wijst nadrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd. Artikel 2 - Offertes, prijsopgaven, overeenkomsten, adviezen en bestellingen 2.1 Alle offertes, prijsopgaven, overeenkomsten, adviezen, bestellingen etc. zijn, ongeacht of deze zijn geschied rechtstreeks ten kantore van VDM dan wel middels agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers geheel vrijblijvend. VDM is derhalve gerechtigd orders niet te accepteren zonder opgaaf van redenen. 2.2 Een overeenkomst tussen VDM en opdrachtgever komt tot stand op het moment waarop deze overeenkomst door VDM schriftelijk is aanvaard, dan wel VDM, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering daarvan is begonnen. 2.3 Mondeling afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen van een order, binden VDM niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Artikel 3 - Prijs 3.1 Indien na een aanbieding en/of het tot stand komen van een overeenkomst de prijs van het geoffreerde en/of van de verkochte producten wordt verhoogd, hetzij als gevolg van een stijging van de fabricagekosten (waaronder begrepen loon en salaris), hetzij als gevolg van een stijging van belastingen, invoerrechten, heffingen of andere van overheidswege ingevoerde of verhoogde lasten, hetzij als gevolg van een herwaardering van een binnen- of buitenlandse munt, is VDM gerechtigd de prijs van de geoffreerde en/of verkochte artikelen in gelijke mate te verhogen en in rekening te brengen aan opdrachtgever en is de opdrachtgever tot betaling van deze verhoging gehouden. Artikel 4 - Levering en afname 4.1 Opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale levertermijnen. VDM streeft ernaar zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertermijnen te houden, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding of opschorting van zijn betalingsverplichtingen. 4.2 VDM heeft het recht een opgegeven levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke opdrachtgever enig aan VDM, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. 4.3 VDM is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van de opdrachtgever een naar het oordeel van VDM genoegzame zekerheidsstelling voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te vorderen. 4.4 Indien de levering in gedeelten geschiedt, wordt iedere zending als een afzonderlijke levering beschouwd en in rekening gebracht. 4.5 Vanaf het ogenblik van levering zijn de producten voor rekening en risico van opdrachtgever. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: - door in ontvangst name van de producten, indien deze door of namens de opdrachtgever zijn afgehaald; bij overdracht van de producten aan een derde c.q. vervoerder, indien de producten door diens tussenkomst worden vervoerd; - door de producten eenmaal aan opdrachtgever aan te bieden, middels een verklaring dat de producten voor ontvangst name gereed zijn. 4.6 Ingeval koper buiten Nederland is gevestigd en koper zorgdraagt voor transport van de producten, staat koper jegens VDM in voor daadwerkelijke uitvoer uit Nederland van de producten. Koper vrijwaart VDM voor alle aanspraken van fiscus en/of derden, indien koper handelt in strijd met vorenstaande. 4.7 Indien de opdrachtgever om welke redenen dan ook de producten niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt respectievelijk afroept, waarbij er een termijn van drie maanden geldt als er geen nadere termijn is overeengekomen, heeft VDM het recht de producten voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan. Alle hieruit voortvloeiende kosten waaronder begrepen stijging van rechten, heffingen en premies, zullen voor rekening van opdrachtgever zijn. Ook heeft VDM na verloop van de afroeptermijn het recht directe betaling van de op afroep gekochte producten te vorderen. Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud 5.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van VDM, totdat alle vorderingen die VDM heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. 5.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever overgaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van VDM mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 5.3 De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VDM te bewaren. 5.4 De opdrachtgever is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in de betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal VDM te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van VDM. 5.5 Voornoemde onder a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan VDM toekomende rechten onverlet. Artikel 6 - Betalingen 6.1 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen dienen betalingen contant dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige verrekening of korting op door VDM aan te geven wijze. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. 6.2 Indien opdrachtgever een opeisbare vordering niet, niet tijdig of niet volledig voldoet, is VDM gerechtigd zekerheid van betaling van de opdrachtgever te vorderen en is opdrachtgever verplicht een zodanige zekerheid te verschaffen. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft VDM het recht, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan VDM toekomende rechten. 6.3 Indien opdrachtgever een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of volledig nakomt, worden alle overige ten name van opdrachtgever bij VDM openstaande vorderingen opeisbaar en is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan VDM een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,0 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 50 per geval. Artikel 7 - Aansprakelijkheid 7.1 VDM is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van de opslag, het vervoer, het gebruik of de toepassing van de producten door of namens VDM verstrekte informatie met betrekking tot de eigenschappen, specificaties, toepassingen, etc. van de producten is